عنوان خبر چهارم ایلیا استیل

گروه صنعتي ايليا استيل فعال در حوزه توليد لوازم آشپزخانه جهت تکميل کادر مديريتي ، کارشناسي و کارمندي با شرايط زير در تهران دعوت به همکاري مي نمايد. گروه صنعتي ايليا استيل فعال در حوزه توليد لوازم آشپزخانه جهت تکميل کادر مديريتي ، کارشناسي و کارمندي با شرايط زير در تهران دعوت به همکاري مي نمايد. 

عنوان خبر سوم ایلیا استیل

عنوان اخبار لوازم خانگی ایلیا

گروه صنعتي ايليا استيل فعال در حوزه توليد لوازم آشپزخانه جهت تکميل کادر مديريتي ، کارشناسي و کارمندي با شرايط زير در تهران دعوت به همکاري مي نمايد.گروه صنعتي ايليا استيل فعال در حوزه توليد لوازم آشپزخانه جهت تکميل کادر مديريتي ، کارشناسي و کارمندي با شرايط زير در تهران دعوت به همکاري مي نمايد. 

عنوان اخبار دوم لوازم خانگی ایلیا استیل

گروه صنعتي ايليا استيل فعال در حوزه توليد لوازم آشپزخانه جهت تکميل کادر مديريتي ، کارشناسي و کارمندي با شرايط زير در تهران دعوت به همکاري مي نمايد. گروه صنعتي ايليا استيل فعال در حوزه توليد لوازم آشپزخانه جهت تکميل کادر مديريتي ، کارشناسي و کارمندي با شرايط زير در تهران دعوت به همکاري مي نمايد.